Zahlavi stranky
Aplikace pro adresnou publikaci prospěchu, docházky a komunikaci mezi školou a rodiči.      
Valid XHTML 1.0 Strict

INFORMACE O PROJEKTU WebNotes

Co je Webnotes ?

Internetová aplikace určená k publikaci známek žáků, záznamů o nepřítomnosti, sdělení učitelů či ředitele školy. Tyto informace jsou samozřejmě přístupné pouze subjektům s odpovídajícími přístupovými právy - např. rodiče žáka.

Dále umožňuje oboustrannou komunikaci škola-rodiče / rodiče - škola a jednostrannou komunikaci školy směrem k žákům(např. zadávání dom. úkolů...).

Rodiče zde mohou psát stručná sdělení učitelům svých dětí, třídnímu i řediteli školy. K této komunikaci nepoužívá e-mail, tudíž tímto kanálem nehrozí spam, viry a jiné obtěžující a nebezpečné projevy internetu.

Obsahuje i funkce pro sledování návštěvnosti žákovských stránek, takže učitel či ředitel má přehled o přístupu jednotlivých rodičů k publikovaným informacím.

Velmi užitečná je funkce pro tisk známek žáka a výpis jeho nepřítomností a pozdních příchodů. Tento výstup je určen pro předání rodičům na třídních schůzkách.

Nové jsou i možnosti vytvoření funkcí pro potřebu ředitelů škol. Jsou to funkce typu "kolik žáků ve třídě, ve škole, průměr žáků na třídu, počet známek z předmětu XXX ve vybraných třídách, kolik známek udělil učitel YYY, od začátku šk. roku nebo za vybrané období" a další podle potřeby.

Jak pracuje ?

Při tvorbě projektu byl kladen důraz na maximální jednoduchost a rychlost obsluhy na straně školy. Většina zadávání se pouze vybírá z různých nabídek. Skutečný zápis probíhá pouze u konkrétní známky, počtu hodin nepřítomnosti nebo při individuálním sdělení rodičům.

Grafická stránka je omezena pouze na standardní prvky a neobsahuje žádné autorské kreace, prodlužující přenosovou dobu. Autorizovaná data zadaná na straně školy jsou přístupná v internetové síti na celém světě každému, kdo zná příslušné přihlašovací údaje.

Na "rodičovské straně" stačí uživateli zadat pouze adresu projektu www.webnotes.cz a do okna pro registrované uživatele zapsat své přihlašovací údaje. Touto akcí je jednoznačně determinován dotazovaný objekt a data jsou vypsána na monitor uživatele.

Po skončení školního roku je zadávání dat do projektu pozastaveno. Data za uplynulý rok jsou smazána(samozřejmě seznamy žáků, učitelů, vyuč. předmětů... zůstávají pro další použití) a databázový prostor je opět škole zpřístupněn pro přípravu na nový školní rok.

Podrobná uživatelská příručka (help) je uživatelům přístupná na stránkách projektu a k dispozici je též uživatelský servis po telefonu.

Jaké má technické nároky ?

Počítač, internet a některý z běžných prohlížečů. Celý WN je na internetu - tedy žádná instalace ani upgrade sw. To vše je v režiji provozovatele.

Jak se mu vyhnout ?

Školy, které nemají potřebné technické vybavení, případně nejsou připojeny k internetu, se skutečně do odstranění těchto nedostatků k projektu nemohou připojit. Dále, připojení k projeku nemá význam pro školy jednotřídní a školy v malých lokalitách, kde jsou lidé v běžném denním kontaktu s vyučujícími.

Zásadně nevhodné je připojení k projektu pro školy, jejichž vedení dobře ví, že počítače, internet a informovanost rodičů jsou pouze přechodnou módní vlnou, která do příštího září pomine.

Žádná zátěž pro učitele.

Učitel, který běžně zvládá práci s počítačem, nemá ani ve spolupráci s tímto projektem žádné nadbytečné vypětí.

Taxa časové náročnosti na učitele při běžném pracovním dnu školy je pouze v jednotkách minut, případně, není-li vyučující také třídním, nemusí za uvedený den zadávat data žádná. Více času je zapotřebí pouze při velkém počtu(desítky a více) idividuálně zkoušených žáků, individuálním zápisem množství poznámek žákům a zápisem různě dlouhých nepřítomností velkého počtu žáků. Pro některé úkony jsou navíc zavedeny skupinové operace, které značně zvyšují produktivitu těchto činností.

Proč ?

Nabízí vaše škola kvalitní výuku, slušné vybavení a dostupnost žákům ze širokého okolí ? To nabízí více škol a možná i v užším okolí. Vy nabídněte víc, informace o svých žácích jejich rodičům kamkoliv kde je internet, třeba i teta v Kalifornii se ráda podívá na prospěch svého synovce nebo maminka na služební cestě.

Tento servis rodičům jistě není důležitější než kvalitní výuka, ale společně tvoří výraznou výhodu při volbě váhajících rodičů kam umístit svého potomka. Škola, která je v projektu WebNotes dnes zapojena, tu výhodu, oproti ostatním školám má, škola, která se zapojí až zítra, už bude jenom dohánět ostatní. Pokrok i na tomto poli běží mílovými kroky a takovýto servis rodičům bude dříve či později poskytovat každá škola. Buďte mezi těmi prvními.

Budoucí rozvoj ?

Žádné technické řešení není hned dokonalé, tak i tento projekt musí procházet postupným zdokonalováním. To jak bude vypadat v budoucnosti je ve velké míře závislé na jeho uživatelích. Jejich návrhy, pokud nebudou v rozporu se zájmy ostatních uživatelů, budou promítnuty do dalších verzí.

Zkuste si to ZDARMA

Vyplňte objednávku přístupnou z domovské stránky projektu. Jedná se o plnohodnotné připojení a užívání sw produktu, pouze časově omezené na dobu podle dohody s provozovatelem projektu. Před koncem zkušební doby budete osloveni provozovatelem, zda bude mít vaše škola zájem o pokračování ve využívání WN.

Pokud škola neprojeví o další pokračování zájem bude jí zastaven přístup k databázi a data budou do týdne vymazána.

Jak se připojit ?

Stačí zaslat objednávku na používání internetového software WebNotes. Při správně vyplněné objednávce obržíte do 2 pracovních dnů přihlašovací údaje do systému. Tam již najdete dokumentaci s popisem postupu zavedení systému.

Na objednávce nezapomeňte uvést název školy, adresu, IČO, event. DIČ, telefon a jméno pracovníka určeného jako správce projektu pro vaši školu.

Kontakt e-mail: datin@tiscali.cz příp. 603 477 286 Vám poslouží i v případě dotazů na podrobnosti projektu.

Moderní škola používá WEBNOTES - připojte se ještě dnes !